Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rosengård’

forsvarshogskolan_logotyp_farg_sveFUNDAMENTALISM: Den politiska islamistiska fundamentalismen är på framfart i Rosengård fastslog forskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos i en rapport som regeringen beställt.

Och sedan brakade helvetet löst!

Inte oväntat överöstes forskarna med anklagelser om att inte bedriva seriös forskning. Innehållet klassades som undermåligt av en rad ”experter” i media.

Attacken på forskarna från olika håll var så likartad att det mycket väl går att se den som en samordnad kampanj för att misskreditera innehållet och stämpla rapporten som ”islamofobisk”.

Tydligen var det viktigare att agera agenter åt de ultraradikala islamister som bl.a. trakasserar kvinnor än att diskutera hur man skall komma åt problemen som finns i Rosengård.

Att anklaga någon för islamofobi har blivit ett av de vanliga sätten att tysta debatten om radikaliseringen av grupper inom den muslimska minoriteten i Sverige och övriga Europa. Alla politiker tycks lida av någon form av beröringsångest så snart som denna typ av problem ventileras.

Men nu har Lars Nicander och Magnus Ranstorp (chef respektive forskningschef vid Centrum för Asymetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS), Försvarshögskolan) gett svar på tal.

Man gör också den kloka iakttagelsen att attackerna har varit politiskt motiverade snarare än vetenskapliga. Det senare är inte minst viktigt eftersom alla ”argumenten” mot rapporten har varit synnerligen illa underbyggda.

Här är Nicanders och Ranstorps argument i sammanfattning;

Det är bara 30 som är intervjuade, och det är inte representativt”. Vårt uppdrag var att skriva en rapport – ej en avhandling e d – på ca 30 sidor för att ge regeringen en lägesbild med möjliga åtgärdsförslag. Vi har under arbetet kontinuerligt stämt av våra intryck med SSP-rådet i Malmö (skola, socialtjänst, polis) (…)

Vi har använt en beprövad kvalitativ undersökningsmetodik kallad Delphimetoden (…)  Den går ut på att man tar fram en representativ panel med personer som oberoende av varandra får besvara samma typ av frågebatteri under timslånga intervjupass. Dessa korsrefereras sedan för att upptäcka eventuella diskrepanser, vilka då följs upp i ytterligare en frågeomgång innan slutlig analys sker. Det är alltså inte någon risk för ”group-think” i detta.

 Det är bara hörsägen och anekdoter” och det är bara lösryckta citat man sprider omkring sig”. Det är inte lite oförskämt att hävda att de personer – socialarbetare, polis, skolpersonal – som är på fältet och sitter allra närmast de problem vi lyfter fram (kvinnoförtryck, tvångsgiften, hotkulturen) inte skulle vara representativa (…)

”Det har inte varit någon från de muslimska församlingarna med som intervjuats”. Detta är fel.

”Rapporten har inget genusperspektiv”. Mycket märkligt men samtidigt talande argument. För det första är det flertalet kvinnor i respondentgruppen. För det andra, är det något som lyfts fram i rapporten så är det ju problematiseringen av det förtryck mot flickor och kvinnor utsätts för (…)

”Det är fel att förstöra källmaterial från undersökningen då dessa ska underställas andra forskares kritiska granskning. Ja, detta kan för det första stämma om det vore en doktorsavhandling, traditionellt forskningsprojekt eller artikel i en vetenskaplig tidskrift som ska ligga till grund för vetenskaplig meritering, men vi har här ett annat tillämpat forskningsuppdrag med regeringen – inte forskarsamhället – som beställare (…)

Beträffande det andra huvudbudskapet som Lundaforskarna lyfter fram – om att resultaten kan befrämja islamofobi – visar man sin egentliga åsiktsagenda. Vi kommer här in på en annan arena som går rakt emot det första huvudbudskapet om vetenskapligheten. Nu är det inte längre objektiv kunskap som eftersträvas, utan om politiskt betingade åsikter. ”Fel” objektiva kunskaper är alltså farligt och skall undvikas menar man. 

Read Full Post »

hgf_logoOPINIONSBILDNING: TV-programmet Uppdrag granskning avslöjade den 19 november hur oseriösa fastighetsägare låter människor bo i misär i Rosengård i Malmö.

Bara en vecka senare flaggar Bo Nilsson, Hyresgästföreningens ordförande i södra Skåne, för att Hyresgästföreningen kommer att bli mer aktiva i sin opinionsbildning.

I en debattartikel i Sydsvenskan den 25 november (när detta skrivs endast i papperstidningen) förklarar Bo Nilsson det nya PR greppet;

(…) i framtiden kan Hyresgästföreningen driva rättsprocesser också i opinionssyfte för att visa att lagens redskap inte räcker.

I artikeln riktar Hyresgästföreningen udden mot regeringens förslag att ta bort kraven på godkännande av hyresvärdar.

Bo Nilsson håller med bostadsminister Mats Odell om att ”det är kommunernas ansvar att förvalta statens bostadspolitik och att de har ett ansvar för bostadsförsörjningen”. Men då måste staten också ”skapa rimliga förutsättningar för kommunerna. Idag brister det betänkligt”.

Och därmed kan man se konturerna av Hyresgästföreningen opinionsbildande strategi framöver.

Uppenbart kommer Hyresgästföreningen att lägga en hel del krut på att försöka påverka regeringen direkt och indirekt i sitt arbete. Och detta kommer man bl.a. att göra genom att välja juridiskt intressanta fall som garanterat kommer att väcka massmedialt intresse.

Read Full Post »