Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olof Ruin’

1620oktober081_500x375_78da3e2b632356bdd90b8d02c83b64edBLOCKPOLITIK: På debattplats i dagens Dagens Nyheter gör professor emeritus Olof Ruin en intressant framtidsanalys kring konsekvenserna av den nya blockpolitiken.

Olof Ruin anger tre risker med den nya blockpolitik som nu har uppstått i och med formeringen av det rödgröna regeringsalternativet.

Tendensen till ett tvåpartisystsem har ytterligare förstärkts när (s), (mp) och (v) drar igång sitt samarbete. Men ännu är vi inte där utan har istället ”två konglomerat av partier, där ett parti på respektive håll är stort och de andra små”.

Vi har hamnat i ett mellanläge mellan tvåpartisystem och ett genuint flerpartisystem. Olof Ruin ser tre möjliga konsekvenser av detta;

1) Det är en given ambition för alla regeringar att nå enighet i sitt arbete (…) Det händer inte så sällan i flerpartiregeringar att ett av de medverkande partierna helt enkelt vägrar att gå med på vad de andra önskar se genomfört (…) Ett mångpartisystem som förlorat flexibilitet genom uppkomsten av två block kan alstra förlamningar i politiken.

Här kan man möjligtvis invända mot Ruin att detta knappast har hänt i Alliansregeringen. Snarare har småpartierna suttit väldigt snällt i båten vilket har gjort att Moderaterna har kunnat dominera nästa helt på egen hand.

2) En annan konsekvens (…) är att den tidigare identiteten hos de i blocken ingående partierna kan förväntas bli förändrad. Allianspartiernas utveckling illustrerar väl detta. Moderaterna har orienterat sig från höger mot mitten, mittenpartierna – särskilt centerpartiet och folkpartiet – har rört sig högerut (…) Ett särmärke för alla dessa småpartier är att man i den offentliga debatten mindre framhåller olika värderingar (…) I stället koncentrerar man sig på olika konkreta sakområden som man anser sig värna om (…)

Socialdemokraternas ställning som det stora partiet kommer med all sannolikhet att bli svårare än moderaternas. Man blir som det tidigare statsbärande partiet tvungen att nu orientera sig mot vänster (…) Vänsterpartiet blir möjligen det parti inom detta nya block som mest kommer att hålla fast vis sin gamla identitet.

Här kan det vara på sin plats att konstatera att de borgerliga partiernas förändrade identitet började långt innan man bildade regering. Och – med undantag av moderaternas förändring – är det frågan om väljarna märker av småpartiernas ompositioneringar överhuvudtaget.

Problemet är snarare en profillöshet hos småpartierna. Man verkar vara nöjda med att få ägna sig åt sina respektive sakfrågor på sina departement i skugga av Moderaterna. Fyra partier med olika partiprofil har förvandlats till fyra ”liberala” partier utan egna konturer. Risken för småpartierna är att väljarna drar slutsatsen att de inte längre har något existensberättigande.

3) En tredje konsekvens (…) är att nya partier kan komma in i riksdagen (…) Ett sådant nytt parti skulle få roll av vågmästare.

Om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna blir de stora vinnarna när blocken cementeras så finns det två anledningar till detta.

Det första är socialdemokraternas velande när det gälle om man skulle ha med Lars Ohly eller inte. Att Vänsterpartiet nu är med kommer att innebära att de Rödgröna får svårare att erövra mittfältet och därmed regeringsmakten. 

Det andra är att Allianspartierna – och Socialdemokraterna – har ignorerat problemen i integrationspolitiken under så pass många år att man bara har sig själva att skylla om Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen och blir vågmästare.

Inget parti har ännu vågat driva frågor som skulle kunna attrahera sverigedemokraternas väljare. Man skall inte tro att bara för att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti så är deras väljar också det.

Man tyckts fortfarande tro från de etablerade partiernas sida att fler jobb skall fixa problemet med utanförskappet. Frågan är då vilka lösningar man har när Sverige och resten av världen nu befinner sig i en ekonomisk nedgång vad gäller jobb och sysselsättning.

Read Full Post »