Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Magnus Ranstorp’

TERRORISM: Fredrik Reinfeldt höll en väldigt tam presskonferens med anledning av det islamistiska terrordådet i Stockholm.

Med risk för att raljera borde statsministern kanske ha lite mer att komma med än att bara uppmana till tålamod och att alla bara skall fortsätta vara snälla mot varandra.

Det kan vem som helst säga. Det behöver man ingen presskonferens för. Men allmänheten förtjänar också att få reda på hur regeringen ser på att dådet är både religiöst och politiskt motiverat.

Och även om dåden, som Reinfeldt påtalade, kanske inte är sammankopplade är det tillräckligt allvarligt eftersom ingenting liknande tidigare har hänt i vare sig i Sverige eller i Norden.

Terroristexperten Magnus Ranstorp tror exempelvis inte att mannen kan ha varit ensam. Dådet är helt enkelt för komplicerat och utstuderat för att någon skall ha suttit och knåpat ihop det på sängkammaren.

Hotbreven var exempelvis både utförliga och skrivna på både svenska och arabiska.

Och även om det bara var en enskild persons dåd betyder det inte något.

Islamistiska terrorister jobbar just med små celler för att försvåra arbetet med att spåra och oskadligöra dem.

Ofta ser man till att enskilda personer får information om hur man skall tillverka bomber och utföra dåden. På så sätt uppnår man sina syften utan att riskera sin egen organisation.

Read Full Post »

forsvarshogskolan_logotyp_farg_sveFUNDAMENTALISM: Den politiska islamistiska fundamentalismen är på framfart i Rosengård fastslog forskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos i en rapport som regeringen beställt.

Och sedan brakade helvetet löst!

Inte oväntat överöstes forskarna med anklagelser om att inte bedriva seriös forskning. Innehållet klassades som undermåligt av en rad ”experter” i media.

Attacken på forskarna från olika håll var så likartad att det mycket väl går att se den som en samordnad kampanj för att misskreditera innehållet och stämpla rapporten som ”islamofobisk”.

Tydligen var det viktigare att agera agenter åt de ultraradikala islamister som bl.a. trakasserar kvinnor än att diskutera hur man skall komma åt problemen som finns i Rosengård.

Att anklaga någon för islamofobi har blivit ett av de vanliga sätten att tysta debatten om radikaliseringen av grupper inom den muslimska minoriteten i Sverige och övriga Europa. Alla politiker tycks lida av någon form av beröringsångest så snart som denna typ av problem ventileras.

Men nu har Lars Nicander och Magnus Ranstorp (chef respektive forskningschef vid Centrum för Asymetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS), Försvarshögskolan) gett svar på tal.

Man gör också den kloka iakttagelsen att attackerna har varit politiskt motiverade snarare än vetenskapliga. Det senare är inte minst viktigt eftersom alla ”argumenten” mot rapporten har varit synnerligen illa underbyggda.

Här är Nicanders och Ranstorps argument i sammanfattning;

Det är bara 30 som är intervjuade, och det är inte representativt”. Vårt uppdrag var att skriva en rapport – ej en avhandling e d – på ca 30 sidor för att ge regeringen en lägesbild med möjliga åtgärdsförslag. Vi har under arbetet kontinuerligt stämt av våra intryck med SSP-rådet i Malmö (skola, socialtjänst, polis) (…)

Vi har använt en beprövad kvalitativ undersökningsmetodik kallad Delphimetoden (…)  Den går ut på att man tar fram en representativ panel med personer som oberoende av varandra får besvara samma typ av frågebatteri under timslånga intervjupass. Dessa korsrefereras sedan för att upptäcka eventuella diskrepanser, vilka då följs upp i ytterligare en frågeomgång innan slutlig analys sker. Det är alltså inte någon risk för ”group-think” i detta.

 Det är bara hörsägen och anekdoter” och det är bara lösryckta citat man sprider omkring sig”. Det är inte lite oförskämt att hävda att de personer – socialarbetare, polis, skolpersonal – som är på fältet och sitter allra närmast de problem vi lyfter fram (kvinnoförtryck, tvångsgiften, hotkulturen) inte skulle vara representativa (…)

”Det har inte varit någon från de muslimska församlingarna med som intervjuats”. Detta är fel.

”Rapporten har inget genusperspektiv”. Mycket märkligt men samtidigt talande argument. För det första är det flertalet kvinnor i respondentgruppen. För det andra, är det något som lyfts fram i rapporten så är det ju problematiseringen av det förtryck mot flickor och kvinnor utsätts för (…)

”Det är fel att förstöra källmaterial från undersökningen då dessa ska underställas andra forskares kritiska granskning. Ja, detta kan för det första stämma om det vore en doktorsavhandling, traditionellt forskningsprojekt eller artikel i en vetenskaplig tidskrift som ska ligga till grund för vetenskaplig meritering, men vi har här ett annat tillämpat forskningsuppdrag med regeringen – inte forskarsamhället – som beställare (…)

Beträffande det andra huvudbudskapet som Lundaforskarna lyfter fram – om att resultaten kan befrämja islamofobi – visar man sin egentliga åsiktsagenda. Vi kommer här in på en annan arena som går rakt emot det första huvudbudskapet om vetenskapligheten. Nu är det inte längre objektiv kunskap som eftersträvas, utan om politiskt betingade åsikter. ”Fel” objektiva kunskaper är alltså farligt och skall undvikas menar man. 

Read Full Post »